KOMMUNIKATIONS- OCH KONFLIKTSTIL

Order "Kommunikation" kommer från latinet och betyder "Att dela med sig". Vår förmåga till kommunikation är en av de faktorer som är avgörande för hur väl våra mellanmänskliga relationer fungerar.

Denna enkät består av 2 delar. Den första delen är en självutvärdering av vanliga faktorer i kommunikationssammanhang. Deltagaren får ange på en skala mellan 1 och 7 i hur hög grad deltagaren anser att han visar de angivna kriterierna. Den andra delen består av att deltagaren ber 4 av sina bekanta att fylla i en liknande enkät, men denna avser deltagaren och referentens bedömning av sig själv i förhållande till deltagaren.

Enkäten visar förutom i vilken grad vi är övertygande relativt frågande och hur vi visar eller håller inne på våra känslor även hur flexibla vi är i kommunikaitonssituationen.

Efter genomläsning av egen resultatrapport, behandlas resultatet i större eller mindre grupper, allt beroende av gruppens mognad.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.