Din Personlig InriktningDenna självskattning ger deltagarna en bild av styrka och svaghet i en väsentlig del av tänkandet.

Deltagarna får i grupparbete föra dialog om huruvida de anser att resultatet återspeglar verkligheten och om de vill förbättra dessa egenskaper, samt i grupp bestämma hur detta i så fall skall göras.

På gruppnivå är det också väsentligt att veta vilka resurser som finns i teamet, vad gäller just de egenskaper som mäts, naturligtvis efter det att trovärdigheten av resultaten analyserats och bedömts av deltagarna.

Denna utvärdering används ofta tillsammans med andra tester för att ge en så mångsidig bild av deltagarna som möjligt. Syftet med utvärderingarna är att själv bestämma om man vill utveckla vissa aspekter samt avgöra vad som i så fall behöver göras i form av handlingsplaner och förändrat beteende.

Som alltid gäller att var och en är bra som de är, men utrymme för förbättringar skall tas tillvara på de områden som individen prioriterar.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.