Väkommen till förklaring av attitydundersökning och personalenkäter.

En organisation kan schematiskt betraktas som en mängd individer (anställda i företaget) indelade i någon form av gruppindelning. Indelningen är gjord med tanke på att gruppen har ett visst ansvarsområde, ofta en mängd åtaganden inom och på gränsen till andra områden. Gruppens framgång har en direkt påverkan på företagets prestation och resultat.

Hur organisationens anställda upplever sitt arbete spelar en avgörande roll för hur väl gruppen lyckas med sina målsättningar. Det är därför av stor vikt att regelbundet mäta just detta "Hur upplever personalen sitt arbete i organisationen?".

Denna mätning ger inte ett objektivt värde för hur det verkligen är utan en indikation på starka och svaga områden i vad som kan kallas ledningsmönstret i organisationen. Ledningsmönster kan beskrivas som de delar i organisationskulturen som berör ledarskapsutövande.

Viktigt är också att förstå att mätresultatet inte enbart visar hur bra en chef utövar sitt ledarskap utan i lika hög grad hur väl teamet fungerar som en enhet där ledaren är en del av gruppen.

Resultatet av mätningen, som görs av samtliga deltagare i en grupp, redovisas för gruppen i sin helhet och behandlas och analyseras i gruppen. I detta arbete görs prioriteringar för vad som kan kallas mjuka faktorer eller abstraktioner (sådant som inte kan köras i en skottkärra). Här har var och en sin uppfattning om vad faktorn innebär. Dessa uppfattningar är ofta olika. I gruppdialogen arbetar gruppen fram en samsyn vad det innebär och vad som gruppen vill åtgärda. Efter några månader träffas gruppen igen och skattar hur väl man har uppnått vad gruppmedlemmarna planerade samt om det gav önskad effekt. Dessa uppföljningar är synnerligen viktiga för att forma och förändra gruppens syn på sitt arbete och därmed också som följd förändrar och förbättrar rutiner och processer i gruppen.

Under 20 års tid har vi gjort dessa undersökningar, baserade på Likkerts forskning. Vi har också skapat statistiska data för varje fråga i våra undersökningar. Dessa data visar att medelvärde och spridning skiljer sig kraftigt åt beroende av fråga. Slutsatsen kan alltså dras att det inte är meningsfullt att titta på de bästa och sämsta värdena i en utvärdering. Endast i förhållande till medelvärde och placering i databasen får de en reell betydelse.

Vårt förhållningssätt vid bearbetningen av resultat från enkäter är att låta dialogen i teamet avgöra vilka aktiviteter som skall utföras. I samband med att ni använder våra enkäter får ni också ta del av de processer som vi använder oss av för att snabbast möjligt åstadkomma förändringar och förbättrat resultat.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.