Några slutsatser av skattningen om Konfliktstil och Konflikthantering.Dessa självskattningar ger deltagarna en bild av styrka och svaghet i hur han/hon handskas i hypotetiska konfliktsituationer. Dessa har dock bäring på våra verkliga beteenden när konflikter uppstår.

Deltagarna får i grupparbete föra dialog om huruvida de anser att resultatet återspeglar verkligheten och om de vill förändra någon aspekt av resultatet.

På gruppnivå är det väsentligt att veta vilka konfliktbeteenden som finns i teamet, naturligtvis efter det att trovärdigheten av resultaten analyserats och bedömts av deltagarna, detta för att bättre kunna navända sig av konfliktlösningsstrategier.

Som alltid gäller att var och en är bra som de är, men utrymme för förbättringar skall tas tillvara på de områden som individen prioriterar.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.