Vilket styrningsfokus har Du?


Denna självskattning ger deltagarna en bild av vem som styr vad i livet ur existensiell och professionell synvinkel.

Efter utdelat resultat av skattningen får deltagarna i grupparbete föra dialog om huruvida de anser att resultatet återspeglar verkligheten och om de vill förändra inriktningen och i så fall göra någon form av aktivitetsplan för att åstadkomma detta.

På gruppnivå är det också väsentligt att veta vilka indikationer som finns beträffande styrningen i teamet, naturligtvis efter det att trovärdigheten av resultatet analyserats och bedömts av deltagaren själv.

Denna utvärdering används ofta tillsammans med andra tester för att ge en så mångsidig bild av deltagarna som möjligt. Syftet med utvärderingarna är att själv bestämma om man vill utveckla vissa aspekter samt avgöra vad som i så fall behöver göras i form av handlingsplaner och förändrat beteende.

Som alltid gäller att var och en är bra som de är, men utrymme för förbättringar skall tas tillvara på de områden som individen prioriterar.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.